ჩვენი კომპანიის ყველაზე დიდი აქტივი ჩვენი პროფესიონალური გუნდია!

 

 

 

ნიკოლოზ ურუშაძე MRICS
შემფასებელი

2001 wlidan 2007 wlis CaTvliT nikolozi uZRveboda uZravi qonebis saSemfaseblo kompanias silikon velSi, kaliforniis StatSi. aqvs mravali wlis samuSao gamocdileba rogorc kaliforniis sertificirebul Semfasebels uZravi qoenbis sferoSi. emsaxureboda bankebs, rogoricaa vels fargo, amerikis banki, siTibanki, da sxva finansuri orgnizaciebs, auditorul Tu iuridiul firmebs. nikolozi xSiri stumari iyo bankebis da sakredito kompaniebis rogorc uZravi qonebis eqsperti. kiTxulobda leqciebs amerikis kolejebSi. amJamad nikolozi aqtiurad monawileobs SemfasebelTa sertificirebis programaSi saqarTveloSi, romelic  USAID is mier finansdeba. nikolozs aqvs saerTaSoris aRiareba Royal Institute of Chartered Surveyors mier. ufro meti

ნათია კვაჭაძე  
შემფასებელი

 

naTia 10 wlis ganmavlobaSi uZRveboda mis mier daarsebul uZravi qonebis saSemfaseblo kaliforniaSi, romelic momsaxurebas uwevda klientebs mTeli amerikis maStabiT. naTias aqvs   mravalwliani ganaTleba amerikis saSemfaseblo institutidan, bakalavris xarisxi inglisurSi da magistris biznes administraciaSi kaliforniis universitetidan warCinebiT. momzadebuli aqvs aTasobiT Sefasebis daskvna rogorc kaliforniis licenzirebul Semfasebels. Aramdenime welia, naTia aqtiurad aris dakavebuli SefasebiT saqarTvelos bazarze da kiTxulobs leqciebs USAID is mier organizebul SemfasebelTa sertifikaciis programaSi. ufro meti

 

გურამ ბანცაძე
შემფასებელი

kaliforniis mier licenzirebuli Semfasebeli ფლობს 10 წლიან გამოცდილებას საცხovrebeli da komerciuli uZravi qonebis SefasebebSi. ფლობს ბakalavris xarisxs ekonomikaSi san xoses universitetidan amerikaSი. უფრო მეტი


გიორგი კვაჭაძე 
უძრავი ქონების კონსულტანტი

ფლობს მრავალწლიან გამოცდილებას ანალიტიკურ სფეროში,  უძრავი ქონების კვლევისა და ინვესტიციის ანალიზის.  ამჟამად, გიორგი ხელმძღვანელობს უძრავი ქონების კვლევის რამდენიმე პროექტს. უფრო მეტი